TOPONIMIA

Índice                  

ARAÑO    ASADOS    ISORNA    LEIRO     RIANXO     TARAGOÑA    BEALO

(Cartografía SITGA)

Lei de Normalización Lingüística de Galicia

                         (Lei 3/1983, do 15 de xuño, de normalización lingüística, publicada no DOG do 14 de xullo de 1983)

                 Artigo 10

                 1. Os topónimos de Galicia terán como única forma oficial a galega.

                  2. Correspóndelle á Xunta de Galicia a determinación dos nomes oficiais dos municipios, dos territorios, dos núcleos de poboación, das vías de comunicación interurbanas e dos topónimos de Galicia. O nome das vías urbanas será determinado polo Concello correspondente.

              3. Estas denominacións son as legais a tódolos efectos e a rotulación terá que concordar con elas. AXunta de Galicia regulamentará a normalización da rotulación pública respectando en tódolos casos as normas internacionais que subscriba o Estado.

 

 

O traballo desarrollado durante o curso 2009-2010  tivo como un dos seus obxectivos a presencia da toponimia e microtoponimia dentro do curriculun escolar, xa que moitas veces ten un valor testimuñal .

Pretendeu mostrar as posibilidades didacticas que ofrecen os nomes propios dos lugares nos que se desarrolla a vida cotiá dos alumnos.

Neste actividade desenvolveuse unha dobre vertente de analise do topónimo: a lingüística (recolleita, inventariado e estudo) e a xeográfica (ubicación correcta).

Toda intervención escolar debe rexerse por un principio – o respecto polos nomes tradicionais- e –debe ter unha finalidade- a loita contra a perda do patrimonio toponímico. Salvagardar un patrimonio que reside case exclusivamente na memoria oral dos nosos maiores e que, coma eles, atura mal o paso do tempo

        Os topónimos poden ser transparentes, cando o seu significado pode ser percibido, O Montiño, a Veiga; ou opacos, se perderon a relación coa lingua común, Mosende

       Se empregamos un criterio semántico, podemos atopar aqueles que se refiren a:

Xeografía o constitución do terreo: Laxe, Quenxo, Tanxil, O Montiño

Ríos: O Regueiro, O Reguiño

Cultivo: A Veiga, As Brañas,

Flora: A Carballeira, O Souto, O Bosque, O Piñeiro,

Nome propios: Campo de Maneiro,

Situación do lugar: Somoza, Soigrexa

Construcións: A Torre, Campos de Pazos, O Castro Barbudo, A Mámoa

Fundacións relixiosas ou nome de santos: A Capela, A Ermida, San Xosé,  San Pedro

Poboación:  O Casal, O Vilar, Setefogas, Vilas

Construción ou establecemento industriais: O Pazo, O Porto, Pesqueiras

Vías de comunicación: A Ponte, A Estrada

Fauna: Lobeira, Oseira